ONLINE Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Ενημέρωση για όλα όσα αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησής σας!

%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4 1

Οι αλλαγές αναλυτικά στη φορολογία των ατομικών – Από το 2023 η εφαρμογή, συμψηφίζονται οι ζημιές, μειώνεται στο μισό το τέλος επιτηδεύματος

Οι αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή σε σχέση με αυτό που είχε...

Περισσότερα   

Aade 1

myPROPERTY: Ηλεκτρονική δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ – Δικαιολογητικά

Από 27/11/2023 οι «δηλώσεις φόρου κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ» υποβάλλονται προαιρετικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myPROPERTY...

Περισσότερα   

%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4

ΤΕΚΑ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση για το έτος 2022

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2022 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων...

Περισσότερα   

Mydata

Εγγραφές τρίτων χωρών με φάκελο και διαβίβασή τους στα myDATA (αναλυτικό παράδειγμα)

Λόγω της μεγάλης σύγχυσης που υπάρχει όσον αφορά την διαβίβαση των εισαγωγών από Τρίτες Χώρες...

Περισσότερα   

Φορολογικό Ημερολόγιο

ΔΕ
ΤΡ
ΤΕ
ΠΕ
ΠΑ
ΣΑ
ΚΥ
30
31
1
2
3
4
5
Υποχρεώσεις για Οκτώβριος

30

8:00 pm - 11:00 pm

Έναρξη καταχώρισης στοιχείων του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης Α.1263/23.12.2021 στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, προσώπων που η υποχρέωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από 15.6.2023 έως και 15.9.2023ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Οκτώβριος

31

8:00 pm - 11:00 pm

Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) όλων των οντοτήτων και υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου από οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Ογκομέτρηση δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/2001, επιχειρήσεων ποτοποιίας και ζυθοποιίας και ζυθοποιείων που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 , ελεύθερων αλκοόλης ποτών ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσηςΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Αυγούστου)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα υπόχρεα πρόσωπα, σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3Β του άρθρου 80 του ν. 4261/2014 (μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες υποχρεώσεις)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση ή στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους ασφαλισμένους («μπλοκάκια») για α) δήλωση εκκίνησης παροχής υπηρεσιών και ασφάλισης υπό το καθεστώς της ρύθμισης των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, ή β) δήλωση παύσης πλήρωσης προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών με ασφάλιση υπό το καθεστώς της ρύθμισης των παραπάνω διατάξεων, κατά τον μήνα Αύγουστο (αφορούν σε περιπτώσεις μη υποβολής της σχετικής δήλωσης από τους αντισυμβαλλόμενους)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

1

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

2

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

4

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

5

Κανένα Συμβάν
6
7
8
9
10
11
12
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

6

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή από τους αρμόδιους φορείς ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι, ετήσιων καταστάσεων προσώπων υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., ελεγχόμενη περίοδος 1.1 έως 31.12 προηγούμενου έτους)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων (POS) α) από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) για τα Μέσα που χρησιμοποιούνται από Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συμβάλλονται μαζί τους για τον σκοπό αυτό και β) από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) για τα Μέσα που διαχειρίζονται και εξυπηρετούν, με τα στοιχεία κάθε προσθήκης/μεταβολής/διαγραφής που πραγματοποιήθηκε εντός του χρονικού διαστήματος από την 21η έως και την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήναΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

8

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

10

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης στοιχείων ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους αντισυμβαλλόμενους, για την εκκίνηση της παροχής υπηρεσιών και της ασφάλισης με βάση τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016, κατά τον μήνα Οκτώβριο («μπλοκάκια», έναρξη ασφάλισης παροχής υπηρεσιών)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σε περιοχές των Δήμων Λαγκαδά και Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής ΜακεδονίαςΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 17ης έως 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 17ης έως 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας ΖακύνθουΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

11

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

12

Κανένα Συμβάν
13
14
15
16
17
18
19
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

13

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

14

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

18

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

19

Κανένα Συμβάν
20
21
22
23
24
25
26
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

20

Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

21

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

22

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

23

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

25

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

26

Κανένα Συμβάν
27
28
29
30
1
2
3
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

27

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων (POS) α) από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) για τα Μέσα που χρησιμοποιούνται από Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συμβάλλονται μαζί τους για τον σκοπό αυτό και β) από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) για τα Μέσα που διαχειρίζονται και εξυπηρετούν, με τα στοιχεία κάθε προσθήκης/μεταβολής/διαγραφής που πραγματοποιήθηκε εντός του χρονικού διαστήματος από την 11η έως και την 20η ημέρα του τρέχοντος μηνόςΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

29

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Νοέμβριος

30

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Σεπτεμβρίου)

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα υπόχρεα πρόσωπα, σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3Β του άρθρου 80 του ν. 4261/2014 (μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες υποχρεώσεις)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ipovoli

Υποβολή Ερωτημάτων

Απαντήσεις από Συμβούλους

Apo

Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

Βάσει Των Ταμειακών Ροών

Sizitisi

Forum

Επικοινωνία μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών της υπηρεσίας

Anazhthsh

Αναζήτηση ΚΑΔ

Δομημένη Αναζήτηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας

Επενδυτικά Προγράμματα

%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A7%CE%A5%CE%A3%CE%97 1

«Ανταγωνιστικότητα»: Νέες ενισχύσεις 1,55 δισ. σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ποιες προσκλήσεις θα ενεργοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Σταμάτης Ζησίμου  Ρευστότητα της τάξεως του 1,55...

Περισσότερα   

Kmpd1

Παπαθανάσης: Ξεκινά νέο πρόγραμμα για νεοσύστατες επιχειρήσεις με επιδότηση 50%

Πότε ανοίγει το πρόγραμμα – Οι δικαιούχοι Ο προϋπολογισμός είναι αναπτυξιακός, αναμένεται να πέσουν 12...

Περισσότερα   

Άρθρα - Μελέτες

%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%9F%CE%9B 3

7+1 στρατηγικές για να αποφύγετε τα δίχτυα των χάκερ

“Το ερώτημα δεν είναι εάν, αλλά το πότε θα πέσετε θύμα χάκερ”, σημειώνει η εταιρεία κυβερνοασφάλειας...

Περισσότερα   

%CE%99%CE%9F%CE%A4

Συμμαχία Ευρώπης – Ινδίας για τους ημιαγωγούς

Γέφυρες συνεργασίας με χώρες, που θεωρούνται ανερχόμενες υπερδυνάμεις στην παγκόσμια βιομηχανία των ημιαγωγών, συμμαχεί η...

Περισσότερα   

RSS

espa