Χρονικά όρια εργασίας

Διευθέτηση του Χρόνου Εργασίας

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, είναι σύστημα διαχείρισης και κατανομής του συνολικού εργάσιμου χρόνου, κατά τέτοιον...

Περισσότερα

Νυχτερινή Εργασία

Νυκτερινή εργασία είναι η απασχόληση που πραγματοποιείται κατά τις νυχτερινές ώρες, οι  οποίες έχουν καθοριστεί από...

Περισσότερα

Αμοιβή για Απασχόληση κατά Κυριακή ή Ημέρα Αργίας

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν σε ημέρα Κυριακή ή αργία, δικαιούνται προσαύξηση εβδομήντα πέντε τοις...

Περισσότερα

Απασχόληση Εργαζομένων σε Εμπορικά Καταστήματα κατά Ορισμένες Κυριακές του Έτους

Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άρα η απασχόληση εργαζομένων τις εξής Κυριακές...

Περισσότερα

Λειτουργία Επιχειρήσεων και Απασχόληση Εργαζομένων κατόπιν Άδειας από την Επιθεώρηση Εργασίας

Προϋποθέσεις Κατόπιν άδειας του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, δύναται να επιτραπεί η λειτουργία των παρακάτω...

Περισσότερα

Εξαιρέσεις από την Ανάπαυση κατά Ημέρα Κυριακή και Ημέρες Αργίας

Οι διατάξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης σε ημέρα Κυριακής ή αργία, δεν ισχύουν για τις παρακάτω...

Περισσότερα

Κυριακή – Αργίες

Αργία Κυριακής Σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 748/1966, απαγορεύεται κατά τις Κυριακές κάθε βιομηχανική,...

Περισσότερα

Υπέρβαση Χρονικών Ορίων

Υπερεργασία Η απασχόληση πέραν του συμβατικού και μέχρι του νομίμου εβδομαδιαίου ωραρίου θεωρείται ως υπερεργασία. Νόμιμο...

Περισσότερα

Ψηφιακό Ωράριο Εργασίας και Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Με την υλοποίηση λειτουργίας  της ψηφιακής καταχώρησης του ωραρίου εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και την...

Περισσότερα

Διακεκομμένο Ωράριο

Διακεκομμένο ωράριο, σε αντιδιαστολή με το συνεχές ωράριο, είναι εκείνο κατά το οποίο παρεμβάλλονται διακοπές...

Περισσότερα

Διάλειμμα

Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις τέσσερις (4) συνεχόμενες ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε...

Περισσότερα

Ημερήσια και Εβδομαδιαία Ανάπαυση

Ημερήσια Ανάπαυση Η διάρκεια ημερήσιας εργασίας είναι ο χρόνος εργασίας εντός ενός συνεχούς χρονικού διαστήματος...

Περισσότερα