Κλίμακες ασφαλιστικών εισφορών

Οι κλίμακες των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυταπασχολούμενοι

Στο ασφαλιστικό σύστημα έχει προβλεφθεί ειδική κατηγορία με χαμηλότερες εισφορές για νέους ασφαλισμένους. Επιπλέον παρέχεται...

Περισσότερα

Εισφορές εφάπαξ παροχής

Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατατάσσονται σε τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες...

Περισσότερα

Εισφορές επικουρικής ασφάλισης

Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (άρθρο 97 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με...

Περισσότερα

Αμειβόμενοι με ΔΠΥ σε έως δύο αντισυμβαλλόμενους

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) σε...

Περισσότερα

Μείωση ασφαλιστικής εισφοράς

Μείωση κατά 50% της εισφοράς ασφαλισμένου για ένα έτος για γυναίκες που αποκτούν παιδί (άρθρο...

Περισσότερα

Πρόσωπα που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου

Τα πρόσωπα που καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές είναι: α) οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ, και ειδικότερα:...

Περισσότερα

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αυτές αφορούν....

Περισσότερα

Ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ, για την κύρια σύνταξη,...

Περισσότερα