Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή...

Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις έχουν το δικαίωμα να αποκτούν αγαθά και...

Περισσότερα

Συντελεστές Φ.Π.Α.- Υπολογισμός του φόρου

Από 01.06.2016, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ ορίζεται σε 24% στη φορολογητέα αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται...

Περισσότερα

Πώς αποδίδεται ο Φ.Π.Α., για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών ή ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών για την οποία...

Τα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις για τις...

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την εγγραφή των υποκειμένων στον φόρο στο Μητρώο...

Κάθε υποκείμενος στον φόρο που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και προτίθεται να πραγματοποιήσει...

Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης INTRASTAT

Η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται στην ΕΛΣΤΑΤ, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eurostat.statistics.gr, ταυτόχρονα με την υποβολή...

Περισσότερα

Υποχρεώσεις σε περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών

Σε περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών, πρέπει να εκπληρωθούν οι παρακάτω υποχρεώσεις:

Περισσότερα

Κυρώσεις στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α.

Ποιες είναι οι κυρώσεις στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α.;Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α....

Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.

Χρόνος υποβολήςα) Οι υπόχρεοι που είναι ενταγμένοι στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. (ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή...

Περισσότερα