Χορήγηση Πιστοποιητικών

Λήψη Πιστοποιητικών και Αντιγράφων για Α.Ε.

Πιστοποιητικά που εκδίδει ηλεκτρονικά το ΓΕΜΗ Ειδικότερα για Α.Ε. εκδίδονται ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή μέσω...

Περισσότερα

Λήψη Πιστοποιητικών – Αντιγράφων Ι.Κ.Ε. (Γ.Ε.ΜΗ)

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ χορηγούν Πιστοποιητικά κατόπιν κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο www.businessportal.gr. Ο...

Περισσότερα

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Χορήγησης Πιστοποιητικών & Αντιγράφων

Με τη νέα Υπηρεσία τόσο η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αποσπασμάτων και αντιγράφων...

Περισσότερα